Handshake

Problemen van de vitale stroombanen binnen het AREI

10 juli 2013

Problemen van de vitale stroombanen binnen het AREI

Wat is een vitale stroombaan?

Een vitale stroombaan is het geheel van leidingen en beveiligingen dat installaties en toestellen voedt die gedurende een bepaalde tijd om veiligheidsredenen in dienst moeten blijven.

Worden als vitale stroombanen beschouwd:

 • de detectie-, meldings-, waarschuwings- en alarminstallaties.
 • de deurontgrendelingsinstallaties
 • de installaties voor rookafvoer
 • de overdruk- en onderdrukinstallaties ter bescherming tegen rook
 • de liften met prioritaire oproep
 • de waterdrukverhogende installaties
 • de veiligheidsverlichtingsinstallaties
 • de noodverlichtingsinstallaties

Wie bepaalt de vitale stroombanen?

De vitale stroombanen worden bepaald op basis van een risicobeoordeling door de uitbater en ze worden weergegeven op een of meerdere plannen van het bedrijf of de installatie. Deze plannen worden goedgekeurd en geparafeerd door de uitbater en door het erkend organisme.

Hoe dient men de vitale verbruikers te voeden?

De vitale verbruikers moeten op redundante wijze worden gevoed vanuit twee of meerdere stroombronnen.

Met uitzondering van de vitale verbruikers die over een autonome hulpbron beschikken:

 • moet de hoofdvoeding rechtstreeks gekoppeld zijn aan het laagspanningshoofdverdeelbord en beveiligd zijn tegen kortsluiting door uitsluitend voor dit gebruik voorbehouden beveiligingstoestellen.
 • moet de hulpvoedingsbron via een afzonderlijke stroombaan verbonden zijn aan de verdeelborden waarop de vitale verbruikers zijn aangesloten.
 • de hulpvoeding moet automatisch worden ingeschakeld bij het uitvallen van de hoofdvoeding.

Bij gebruik van één enkele hulpvoedingsbron, mag deze niet worden gebruikt voor andere doeleinden. Deze bepaling geldt niet indien bij het uitvallen van de hoofdvoeding voldoende vermogen beschikbaar blijft om alle vitale stroombanen in te schakelen en in bedrijf te stellen. Afzonderlijke voedingsleidingen aangesloten op het openbare distributienet mogen alleen zijn gebruikt indien een gelijktijdige onderbreking van de voedingen onwaarschijnlijk is. Elektrisch materieel dat kan worden gevoed door meer dan één voedingsbron moet zo zijn geïnstalleerd dat de bescherming tegen elektrische schokken en de goede werking niet nadelig worden beïnvloed door een defect in één van de voedende installaties.

Voor voedingsbronnen die niet ontworpen zijn om in parallelwerking te werken:

 • zijn voorzieningen aangebracht om deze parallelwerking te voorkomen;
 • is de bescherming tegen onrechtstreekse aanraking en de beveiliging tegen kortsluiting voor iedere voedingsbron gewaarborgd;
 • zijn voorzieningen getroffen om de vereffeningsstroom in de verbindingen tussen de nulpunten van de voedingsbronnen te beperken.

Waar plaatst men de schakel- en verdeelinrichtingen? Aan welke voorwaarden dienen ze te voldoen?

 • Ze zijn ofwel ondergebracht in uitsluitend voor dit doel bestemde ruimten, die ten opzichte van andere ruimten afgeschermd zijn door bouwelementen ( wanden, vloeren, zolderingen, deuren ) met een brandweerstand die een operationaliteit waarborgt van 1 uur.
 • Ofwel zijn ze vervaardigd uit bouwelementen, met inbegrip van hun deuren en doorvoerelementen, die in hun geheel een brandweerstand hebben
 • De vitale stroombanen zijn duidelijk geïdentificeerd.

Moeten de vitale stroombanen beveiligd worden tegen overbelasting?

Neen, de beveiliging tegen overbelasting mag achterwege worden gelaten.

Dient men de vitale stroombanen te beveiliging tegen kortsluiting?

Ja, deze beveiliging moet voor iedere voedingsbron gewaarborgd zijn.

De beveiliging moet gebeuren door uitsluitend voor dit gebruik voorbehouden beveiligingen. De goede werking van andere vitale stroombanen mag niet nadelig beïnvloed worden.

En de beveiliging tegen indirecte aanraking?

Deze beveiliging moet voor iedere voedingsbron afzonderlijk gewaarborgd zijn of voor beiden indien parallelwerking mogelijk is.

Het is verboden de vitale stroombanen door automatische onderbrekingsinrichtingen bij de eerste massafout te beschermen.

Zonder automatische onderbreking zijn de mogelijke oplossingen:

 • de toepassing van zeer lage veiligheidsspanning (ZLVS) of zeer lage beschermingsspanning (ZLBS);
 • het gebruik van materieel van klasse II of voorzien van een equivalente isolatie;
 • het gebruik van een IT-net;
 • de bescherming door veiligheidsscheiding.

Dit sluit het gebruik van TN- of TT-netten niet uit wanneer de installatie zodanig ontworpen is dat een massafout de door de installatie gewaarborgde veiligheid niet nadelig beïnvloedt.

Laatste nieuws

Vanaf 01/01/2024: Gaskeuring verplicht digitaal via Elgacert

Vanaf 01/01/2024: Gaskeuring verplicht digitaal via Elgacert

Vanaf 01/01/2024 dienen al uw gaskeuringen volledig digitaal te gebeuren via Elgacert. Normec BTV stelt een controleverslag op dat noodzakelijk is voor het openen van de gasmeter en dat digitaal besch

Uw nieuwe Klare Taal staat voor u klaar

Uw nieuwe Klare Taal staat voor u klaar

De brochure Klare Taal helpt u bij de realisatie en het behoud van een veilige installatie, volgens het KB, door middel van duidelijke handleidingen.

Individuele meters verplicht in het Waalse Gewest

Individuele meters verplicht in het Waalse Gewest

Dit najaar zet Normec BTV verdere stappen in de professionalisering van onze dienstverlening dankzij onze nieuwe offertetool. We starten met deze tool, die u het leven nog makkelijker maakt.

Offerte aanvragen

Adres van controle(Vereist)